لېوال نېټ
لېوالنېټ، د مخابراتي اسانتياوو څانګه
پوسکالي
لېوال ايشياسافټ پښتو دري او اردو سېسټم
لېوال دلېرې ښوونځى
د ټېکنالوژۍ په مرسته، زده کړه په هر کور، هر ځاى، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي يا ښوونځي.
لېوال محاسب ™
لېوال محاسب ™
هراليزه، هروخت تازه کيدونکي او برېښسوداګريز ويبځاى پخپله جوړ او تازه وساتئ
کاپيحق © ١٩٩٢-٢٠٢٠ لېوال لمېټډ. ټول حقوق خوندې دي. د نورو ټولو کمپنيو او/يا د هغو د پيداوار نومونه د هغوى خپل ټرېډمارک يا د هغو د څېښتنو ټرېډمارک دي.
محاسب کې جوړ شوى